Πολιτική επιστροφών

 Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας διατηρούν το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για τέτοιου είδους σύμβαση) ή από την παράδοση των προϊόντων.  Στην τελευταία περίπτωση:

-αν πρόκειται για πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία αλλά με διαφορετική ημερομηνία παράδοσης για το καθένα, η προθεσμία υπαναχώρησης εκκινεί από την παράδοση (φυσική κατοχή) στον πελάτη και του τελευταίου προϊόντος,

-αν πρόκειται για αγαθό αποτελούμενο από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια, η προθεσμία υπαναχώρησης εκκινεί από την παράδοση (φυσική κατοχή) της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου,

-αν πρόκειται για σύμβαση τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο, η προθεσμία υπαναχώρησης εκκινεί από την παράδοση (φυσική κατοχή) στον πελάτη του πρώτου αγαθού.

Στην περίπτωση που το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με απλή επιστολή και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη, να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Στη δήλωση υπαναχώρησης θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος.

Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το/τα προϊόν/τα εντός 7 ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε στην εταιρεία το αίτημά του για υπαναχώρηση.

Αντίστοιχα, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει στον καταναλωτή το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 7 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα πραγματοποιείται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην εταιρεία το τίμημα από την τράπεζα, η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την παραπάνω σύμβαση.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

Scroll to Top